نام پنلفیروزهالماسیاقوتنمایندگی
قیمت خرید۷۰,۰۰۰تومان دائمی
۱۹۰,۰۰۰تومان دائمی۲۹۰,۰۰۰تومان دائمی۶۰۰,۰۰۰تومان دائمی
تعرفه ارسال
۸۸ تومان۷۶ تومان۶۸ تومان
۶۲ تومان
پیامک هدیه
۳۰۰۰ تومان۱۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰ تومان۳۰۰۰۰ تومان
خط اختصاصیندارد۱ خط۲ خط۲خط
خط خدماتی
ارسال واتس اپ
ارسال پیام زنده در منطقه
ارسال پیام تکی
پیامک گروهی
ارسال منطقه ای
ارسال نقشه
ارسال سن و جنسیت
ارسال وب سرویس
افزونه های وردپرس